CONSULTORIA INTEGRAL D'EMPRESES

SERVEIS DE QUALITAT

ASSERTIS

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (a partir de aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que ASSERTIS, S.L. posa a disposició del públic (www.assertis.es)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de ASSERTIS, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició de usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés de altres usuaris al servei mediant el consumo massiu dels recursos informàtics a través dels quals ASSERTIS, S.L. presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de ASSERTIS, S.L. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

ASSERTIS, S.L. Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment ASSERTIS, S.L. no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

ASSERTIS, S.L.  no hi es responsable de l’ informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de ASSERTIS, S.L. o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de ASSERTIS, S.L. per l’ utilització del web.

L’usuari es l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part ASSERTIS, S.L. esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

L’ usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra ASSERTIS, S.L. basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a ASSERTIS, S.L. amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de ASSERTIS, S.L. per el funcionament del web

ASSERTIS, S.L. exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a ASSERTIS, S.L.

Responsabilitat de ASSERTIS, S.L. per enllaços des del web

ASSERTIS, S.L. declina tota responsabilitat respecte de l’ informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, ASSERTIS, S.L. informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de ASSERTIS, S.L. i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que ASSERTIS, S.L. ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: ASSERTIS, S.L. Agramunt 31, 1-2 08023 Barcelona

Correu electrònic: assertis@assertis.es

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s'escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, ASSERTIS, S.L. conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’ interès mutu i el consentiment de l’usuari.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a ASSERTIS, S.L. en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de ASSERTIS, S.L. que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de ASSERTIS, S.L. poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de ASSERTIS, S.L. han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.

ASSERTIS, S.L. ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a assertis@assertis.es acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat /  backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Quina es la Política  de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de un Xarxa Privada Virtual (VPN) i utilitzant un protocol de comunicacions SSL.

 10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

ASSERTIS, S.L. ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

ASSERTIS, S.L. ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

ASSERTIS, S.L. desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

ASSERTIS, S.L. no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, ASSERTIS, S.L. ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta  Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a assertis@assertis.es

En cas que ASSERTIS, S.L. identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a ASSERTIS, S.L. mitjançant correu electrònic assertis@assertis.es o correu postal a Adreça: ASSERTIS, S.L. a Avinguda de la Riera de Cassoles 63-65 5è 2ª 08012 Barcelona.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, ASSERTIS, S.L. a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya ASSERTIS, S.L. i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Esta Política de Cookies es complemento de la Política de Privacidad de la página web titularidad de la ASSERTIS S.L.. El acceso y la navegación por el Sitio Web, o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de lo establecido en Aviso Legal del Sitio Web y de su Política de Privacidad.

Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web, ASSERTIS, S.L., con domicilio social en Agramunt 31 1-2 de Barcelona, con NIF B63041644, le comunica que utiliza cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).

¿Qué es una Cookie?

Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer un mejor uso de Sitio Web.

Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, ya que ayudan, entre otras funciones, a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.

¿Qué tipo de Cookies pueden existir?

 

Uso de Cookies por parte de ASSERTIS, S.L.

Según el Artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicio de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), así como la normativa en vigor en materia de protección de datos (Ley 3/2018 y el RGPD 679/2016 UE), le informamos de que este sitio Web utiliza cookies tanto propias como de terceros para diversas finalidades.

El acceso al Sitio Web supone la aceptación expresa de la utilización de las Cookies detalladas en la presente Política en aquellos dispositivos utilizados para realizar dicho acceso. Algunas cookies son estrictamente necesarias para el uso del sitio Web. Si se desactivan las Cookies, puede que el uso del Sitio Web no sea óptimo y algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen correctamente. Otras cookies (Cookies Analíticas) permiten ofrecer una experiencia en el sitio Web dependiendo de su navegación. En ningún caso se almacenan datos personales a través de estas cookies (técnicas y analíticas) y no requieren del consentimiento expreso del usuario. Se garantiza al usuario que, en ningún caso, se utilizarán para otro uso distinto al indicado.

Concretamente, ASSERTIS, S.L. está utilizando las Cookies para la identificación de aquellos usuarios que aceptan el uso de cookies por parte del Sitio Web y permitir la instalación de las mismas, permitir el log-in de los usuarios en aquellos casos en los que éste sea necesario para acceder a determinadas secciones del Sitio Web, así como recordar los datos de log-in de dichos usuarios en futuras visitas y poder ofrecer así una experiencia de navegación más cómoda, así como evaluar el uso del Sitio Web y la actividad del mismo.

Asimismo, las Cookies ayudan a proteger a los usuarios de posibles ataques que puedan recibir de terceros.

 

Configuración del usuario para evitar Cookies

En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le permita configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener su privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces a los sitios de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el uso de Cookies.

Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una Cookie:

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es

En caso de que el usuario decida desactivar todas las Cookies, la calidad y rapidez del servicio podría disminuir. Puede encontrar más información sobre cookies en: www.allaboutcookies.org

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con ASSERTIS, S.L. en assertis@assertis.es

 

 

 

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.