ÀREA D'ESTRATÈGIA

ORGANITZACIÓ I MILLORA

ASSERTIS ofereix els següents serveis per que la seva organització pugui millorar en tots els aspectes de manera que aconsegueixi ser capdavantera en el seu sector:

  • Plans estratègics
  • BSC/ Quadres de Comandaments Integrals
  • OEA. Operador Econòmic Autoritzat
  • Responsabilitat Social Empresarial (implementacions/ consultoria)
  • BCP – plans de Continuïtat de Negoci (norma ISO 22301)
  • Direcció per objectius
  • Eines de millora: 5S, 6 Sigma, APQP (Advanced Product Quality Planing), PPAP (Production Part Approval Process) i anàlisi de costos de qualitat i no qualita.

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.